Make your own free website on Tripod.com
C

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

(MALAYSIAN RED CRESCENT SOCIETY)

CHAPTER HLLU LANGAT

NO 27, TINGRAT AKED MARA, 43000 PQ\JANG,

SFLANGOR DARUL EIISAN

PENAl ING DAERAH Y. M. Dab' tngku Abd. Ran Bin Data sbamsuddtn,DPMS. SMSJSM. P1K. Orang KayaTd En£ku Mafia flijava Orang flesar Daerah Hulu Langat)Laporan Seicretariat PBSMM Chapter Huiu Langat baai tahun 1997:

1. Pen tatibiran chapter:
Pejabat chapter adalah beralamat di No 27, Tingicat 1, Bangtman Aked Mara, Kajang yang disewa untuk W\1 145.00 sebulan. Pejabat inj telali dinfrnta untuk dikemblikan kepada pihak Mara kaana karni teiah menyewa nya tuna, aim' ~ulai 1987. Pihak kami tiada kerani sepenuh masa kerana masalat kewangan

2. Kewangan:
Fada masa irfi tabung chapter adalat dalarn keadaan yang sederhana. Kami memerlukan bantuan dalain kutipan denna untuk mengkukuhkan keadun kewangan kami. Janji derma sebanyak RN! 2,500.00 olch YB Hob flee Lee - ADUNt Kawasan Balakong sernasa Acara Perasmian Kerripen Kesihatan di Nietro Plaza Kajang adalah sangat diharapkan. Akilvili kutipan derma lain seperti Kerripen Hepatitis B dan Jarnuan Tahunan perlu diadakan

3. Pen gurusan Sumber Ni Uflusla
San' JKK Latihan dan Tenaga Manusia telati ditubuhkan mulai ~996 di pengerusikan oleh En.S~Karunagaran hi teiah niembariw menycleras tiga ativiti yang penting, aim', Pasekan Bantuan Sukarela, Bdia dan Latihan , dibawa san' payung Penaung JECK ini adalati TnY.S.Lin2arnAt~aib Pengerusi 2 Chapter.

3.1 Akuvit' Pasokan Banruan Sukareta (PRS.) - Dibawa Pegawai Penjaga Fn.S~SLvaiiflgarn. Ada 8 pasokan yang berdaftar aim'

s~I.1. PBS Kajang
3.12. PBS Am pang
3~13 PBS Bangi
3.1.4. PBS Porim B.fl.Bangi
s~1.5. PBS IKBN Dusun Tua
3.~.6. PBS Hitachi B.B~Bangi
3~1~7 PBS Sony TV B.B~Bangi
3~1.8 PBS Sg~JeIok

Setiap Pasokan liii periti diberi perhatian yang serius dengan melantik seorang Penasihat daripada kalangan pegawai AIK Chapter dalarn taun 1998.

S


Th+c
MEMBER OF THE INTERNATIONAL FEDERAT[ON OF THE RE[) CROSS ANn RED CRESCENT MOVEMENt
\lasalah yang sangat ketara adalah kurang minat dikalangan alili kerana masalah pekerjun dan majikan yang menyckat perkhidrnatan sukarela.

Aktiviti yang besar yang telati diadakan adakan mengambil dalam Perbarisan tahunan Sempena Rari Kebangsaan 1997 distadium Kajang.

Semua tugas ambulans dan tugas awarn yang telati diberi telah dikendalikan oleb ahli PBS Sila rujuk kepada laporan DC/PBS

Aldiviti latihan kawad dan pertolongan cenas telaki diadakan bagi ahil-atiji PBS.

3.2. AitfivitiBelia- dibawapegawaiPenjagaEn.S.Moganan. Ada 16 sekolafi yang berdatar dengan Unit Belia PBSMM

Bil. Narna Vn~M4h
No~Unit Belia PBS~1:

55
143
Dalam proses pendaftaran
DMarn proses pendaftaran
109
183
Dalarn proses pendaftaran
137
3.2.1. SekMen~Sk\S Kajang SL (Y)
3.22. Sek.MenB.B.Bangi SL(Y)
3~2~3 Sek.Men~Jalan 3, BBBangi SL (Y)
3.2,4. Sek,Men.Jalan Reko, K4jang SL (Y)
3.2.5. SekMen.Agama Mahaad Hamidiah K4jang SL (Y)
3.2~6. Sek.Men.Agama Persekutuan, Kajang SL (~
3.2.7. Sek.Men.Teknik, Kajang St (Y)
3.2~8. Sek.Engu Hussain, Semenyih SL (V)
3.2.9 Sek.Men Khir Johari, Beranang SL (Y) 146
3.2.10 SekMenAgamaBatu 10 Cheras ~ ('V) 191
3.2.11. SekMen.Abdul Ja'il,Batu 14 HuluLangat'~L(Y) 106
3.2.12 Sek.Men~Tairan Tasik Tambahan Ampang SL (Y) 176
3.213. Sek.Nfen~Taman Seraya, Ampang St cy) Dalam proses pendaftaran
3.2.14. Sek.MenTaman Pandan Indah, Ampang SL (Y) Dal&nprosespendaftaran
3.2.15. SekMen.Pandan Jaya, Ampang SL (Y) Dalarn proses pendaftaran
3.2.16 Sek.MenTarnanKosas, Ampang SL CY) Dalamproses pendaftaran

Masalah yang sering dihadapi adalah guru penasihat yang kurang pengalaman
Dan untuk atasi masalah inj sam' kursus orientasi untuk mereka telab diadakan
Dalarn tahun 1997 dengan bantuan Pegawai Pendidikan Daerah di Sek~Men.Jalan
Reko, Kajang Dicadangican supaya seorang Pegawai Chapter ~antik sebagai
penasihat bagi setiap Unit Belia untuk nembanti mereka.

Pendaflaran alili belia yang dijalankan pada tahun 1997,tidak rncndapatkan sokongan yang mengalaickan dan frfl telati dibawa ke perhatian Pegawai Pendidikan Daeraki

Aktiviti diperingicat sekojati seperti Latihan Kawad, Kelas mingguan dan perkhemahan telati diadakan. Tugas awarn diperingkat sekolati telati dikendalikan oleh Unit Belia yang terlibat

7

Thi Belia juga telab membanta semasa Perbarisan Hari Kebangsaan 1997 di Stadium Kajang.

Dua aH belia daripada Sek.Men.B~B.Bangi teiah ambil bahagian dajarn Program Pertukaran Belia ke Chapter Aichi di Jepun

3.3. Aktiviti Kanak-KanakCLink') - dibawa Pegawai Pet~jaga Bn.Abdul Malik. Ada 34 sekolah yang berdaftar sebagai~Unit Link PBS~1.
flu Nama Sekolah No~1Tnit link PBSMM

3.3.1 Sek.RenKeb.(1) 'In Bukit, Kajang
3.3.2. Sek~RenKeb~B.B.Bangi
3.3~3 SekRenKeblalan 6, BBBangi
3.3.4. SekKebLt~Adnan, Kajang
3.3.5. Sek.Ren~Seri Sekamat Kajang
3.3~6. SekKeb.SgRarnal Dalam, Kajang
3.3~7. SekKeb~Convent, Kajang
3.3.8 Sek.Keb Bat' 9 Cheras
3~3.9. Sek.Ren~Keb., Semenyih
3.3. 10.Sek.Keb.Rinching Hiflr1Semenyih~
3.3.11 Sek.Keb, Beranang~
3.3.~2 Sek.KebSgSerai, HuluLangat
3.313 Sek.Keb.Lubuk Kelubi, Hulu Langat
3.3.14. Sck~Keb.Dusun Tua, Hulti Langat
3.3~15 Sek.RenLembahlaya, Ampang
3.3 16 Sek.Ren~Keb.Tanan Tasik, Ampang
3~3 17 Sek~Keb.Tanan Niuda, Ampang
3.3~18. SekKeb.Mn pang
3.3 19. Sek~Ren.Keb.Tanan Nirwana,Ampang
3.3.20. Sek.Ren.Keb.Kg.Cheras Barn, Ampang
SL (t) 196
SL CL) 137
SL CL) 136
SL CL) 223
SL CL) 85
SL~) 90
SL CL) Dalam proses pendaftaran
SL CL) 192
SL CL) 207
SL CL) 152
SLCL) 197
SL CL) 208
SL CL) 84
SL CL) 153
SL CL)
SL CL)
SL CL)
SL CL)
SL CL)
SL CL)
Dalam proses pendaftaran
155
150
130
121
87
3.3.21. Sek.Ren~Keb. Ampang Campuran,Arnpang SL CL) 122
3.3.22 SJ.KC Barn 11 Cheras SL CL) 108
3.3.23. S.J.K.C Sungai Chua, Kajang SL CL) 135
3.3.24. S.J.K.C Kg~Baru, Ampang SL CL) 99
3.3.25 S.J.K~C KgBaru Semenyjir SL (L) 134
3.3.26 S.J.K.C On P~g, Am pang SLCL) 117
3.3.27. s.J.K.(T) Kajang SL(L) 98
3~3.28 S.S.K(T) West Country, Kajang SL CL) 105
3.3.29. S.J.K~(T) Bangi SL~) 198
3~3.30 S.J.K~(T) Ladang Rinching, Semenyih~ SL (L) 223
3.3.31 S.J~K.(T) Semenyih SL~) 131
3.3~32 s.J.K.(T) Ladang Dominion,Semenyi}t SL CL) ~51
3.3.33 S.3.K(T) Ampang SL ~) 209
3~3.34 Sek.Ren.Tarnan Kosas, Ampang SL~) Dalan proses pendaftaran
to