Make your own free website on Tripod.com
Nlasalah yang dihadapi adalati komunikasi antara unit-unit dengan pusat. Safti mesniarat serta Kursus untuk Pegawai-Pegawai Link perlu diadakan.

3*4. Aktinti Latihan:
Aktiviti ini adalati dibawajagaari En. S~Karunagaran. Chapter ini ada 5 Jurulatib Kanan dan 3 bakal Jtinilatih Altiviti latihan sedang dijalankan dengan baik Kursus Jurulatih Chapter akan dirnulakan pada bulan Februari 1998 dengan sokongan cawangan Satu Kursus Orientasi dan Pentadbiran dalam PBSMM teiah diadakan dalan tahun 1997 di hotel Metro Ijin Kajang bagi seniwi MK dan Pegawai PBS Juriilatih chapter ini juga telati membanni dalarn latihan anjuran cawangan dan IPK daripada masa ke semasa Sila rujuk kepada laporan ix Latihan dan Tenaga Manusia.

4. Aknvi'u Kesihatan:
4.3. Program pendidikan AIDS:
1 1.1 Kursus Remaja Sihat dan Sejatitera ( PRESS ) telah diadakan oleh fasilitator PRESS dibeberapa sekolah
1.1 2~Kursus Pengenalan Pendidikan Rakan Sehaya di IPK pada 23-24~8. 1997 dihadiri dan dibanki oleh I Pegawai Chapter Hulu Langat

1.1.3. Safti ~watan ke Penjara Kajang untuk melawat Banduan yang merighidapi HIVIlkIDS adalali dalam rancangan untuk tahun 1998

4.4, Program Anti-Den ggi Sam taklirnat khas telati diuruskan tetapi terpaksa ditunda untuk diadakan pada tahun 1998.

4.£ Program Keselam atari dan Kesik atari Pekeija: 2 Pegawai cawangan telati hadiri
Seminar anjuran HUKNt DOSH dan Institute of Labour Japan di L~1 Bangi
Dicadangkan untuk diadakan sati' serdflar akan diadakan bagi mereka yang minat.
Saki pertandingan Pertolongan Cemas bagi Industri akan dianjurkan oleh pihak
Cawangan dan diharapkan ini akan memberi publisiti kepada PBS~

4.6 Penyakit Taun : Perhatian hams diberi kepada Penyakit Kolera yang telah melanda pada tahun 1997 di Daerali Huiu Langat

4.7. Penyakit flfoid Perhatian hams diberi kepada Penyakit TLfoid yang sedang melanda Da&ah HuIu Langat.

i Aktiviti Kebajikan:
5.3. Kempen Hepatitis 'B telah diadakan oleli Chapter Hulu Langat ( dikawasan Ampang).

5.4. Kern Kesihatan dan Kebajikan telah diadakan oleh Chapter Hulu Langat
Pada I 6.1997 di Metro Plaza Kajang. Ini tennasuk Parneran PBSM~I,
Parneran Hepatitis At dan 'B' Pemeriksaan B&ah Payti Dara, Kempen
Denna Darati dibaritti oIeh~Tabung Darvib Hospital Kajang dan Hospital
T.AR~Keiang, Dernonstrasi C.P.R. olehT'asokan PBS SONY TV dan
Pcgawai PBSMM Chapter Pengambilan atili barn juga telah diadakan
Kerripen jrii telah dirasmikan oleh YB Hob Hee tee - ADUN Kawasan
Balakong dan Penutupan oleh YB T~C. Choong - ADUN Kawasan Kajang

6. Perkhidmatan Kecemasan:
Aictiviti inj dikendalikan cich En.S.Murugan Pasokan Kecemasan telah ditubulikan dalam tahun 1997. Saw mesyuarat perlaksanaan dan latihan persediun untuk menghadapi seb&ang bencana adalati diperiukan dalarri tahun 1998. Pengerusi Chapter adalab salah seorang AJEC dalarn 'K Bencana Alarn Daerah Hulu Langat dibawah naungan Tuan Pegawai Daerali HuIu Langat.

7. Cadangan untuk tahun 1993:
73. Saw Kursus Orientasi bagi semua Pegawai PBS dan Pegawai BeLa I Link akan diadakan pada 8.2~1998.
74. Satu taldimat rnengenai wabak Taun ,Tifoid dan Deriggi di Jabatan Kesihatan Negeri, Shah Alan'
7.5. Saw lawatan ke Penjara Kajang untuk melawat banduan yang menghidapi HIV
76 Kursus PRESS akan diteruskan di sekolaji-sekolali yang bemmuat.
77 Kern Kesihatan dan Kebajikan akan diadakan di Rumati Panjang KIM Balakong (pada 1~3~1998), Kompleks BangiUtana, Kompleks Ampang Point dan Kompieks Nlines Wonderland
7.& Kempen Hepatitis B' akanditeruskandiSekolah Nien YuHuaKajang.
79. ArnH bahagian dalam perbarisan Han~Kebangsnn 1998.
710. Nlembantu semasa Sukan Komanwel 1998
6~9 Lawatan ke Hospital K~~ang.
7.11. Perkhernaian tahunan di Kg~Orang Ash Sg~Lalang, Semenyih
7.12. Niemperolehi sebuati ambujans untuk kegunaan ahli PBS

Keijasama dan sokongan Dator / Dr I Tuan I Puan adalah amat dihargai dan harap diternskan dunasa depan demi kepentingan orang awarn.

Sckian,terirna kasih.

'BERMIWAM T DflH KE1MA£VUSIAAN'

Saya Ya~~er,etankan tugas,

(K.stbKaCi~'2&'~myJK),
Setinusaha Kilt.,
PBSMM Chapter HuIu Langat,
Kajang,
Sejangor D.E.

s~k. Pengerusi PBSMM Chapter Hum Langat

IAPORXN TAHUNAN JAWATANKIIASA LATI}L&N DAN

TENAGA MANUSIA PBSMM CHAPTER HULU LV NOAT

HAG! TAHUN 1997


Mesytiarat Jawatanluasa LaUhan dan Tenaga Manusia telah diadakan sebanyak
3 'call bag ahun 1997. Berikut adalah keterangan aldiviti yang dijalankan oleh
Jawatankuasa Latihan dan Tenaga Manusia PBSMM CHL.
20 Feb. Kursus Pengenalan Pertolongan Cemas unuk Chapter
_________ ahi PBSMM G.M. Jalan Reko (15 peserta) ___________
23 Mac, 13 Kelas khas Pertolongan Cemas Asas bag PBS Chapter
w-rn-&lsril IKATAN Bang __________
125-27April. Kursus Perolongan Cemas Lanluan & Ulanglaji Cawangan
__________ IKLA Morib_(20_peserta) Selangor
6 Mci. Seminar Guru-guru Sekolah Menengah PBSM Chapter
a G.M. Jajan Reko (20 peserta) ____________
&iO Mci. Kursus Perolongan Cemas Asas
www-M Maldab Penjara Pusat Kajang (60 peserta) Chapter
ei. Kursus Pertolongan Cemas Asas Chapter
__________ IKSN Dusun Tun
Ijun. Kempen Kemanusian dan Kern Kesihatan & Chapter
Deans Darah, Metro Plaza Kajang
II 9 Jun. Kursus Pengenalan Pedolongan Cernas Mas & Chapter
I CPR Malaysian French Institute Bang
14-i5Jun. Kursus Mobilisasi Bencana IRK PBSMM
{ isiS Jun. Templer Park (20 peserta)
Kurnus pengenalan Pertolongan Cemas Asas & Cawangan &
__________ CPR Takahata Precision (WI) Sdn. Ehd. Chapter
[21-22 Jun. Kursus Rawatan Rumah Cawangan
__________ UPM Serdang (10 peserta)
22 Jun. Kursus Orientasi Jawatankuasa Chapter Chapter
__________ Metro_Inn_Kajang_(13_posers)
t11~14 Kursus Pertolongan Cemas Asas Chapter
Ogos KEN Dusun Tua ____________
23,30 Ogos Kursus CPR untuk ahil PBSM S.M.K. Abdul JaIl Chapter
6,13 Sept. HuIu Langat (UTN) ___________
my
L
I

F


T
5-12 Sept. Kursus Onkal Jurulatih Fasa 1 PBSMM Ipoh (3 peserta)
PBSMM Perak
2SSept.- Kursus Pertotongan Cemas Lanjutan di SONY Chapter
F 20kt. ~deo S~ anal
C~wangan
12 Oti Kursus UUKPM (IHL)
Selangor

IPK ~pana

C

'3

JKM UKM
1~11 Nov. seminarErgonomik

IUKM Bang (5 Jurulatih)

PORIM
5 Cis. %rnRoIMn~asi Pertolongan Cemas

Bang

I peslyiM
112-20 Cis. K~Mu;BrPCk~~J(3u%LSabehrt~;asa2 Pemk
IPK
P~rogram
20-27 Dis. M(2 erah jePpue;~karnn ~tarabangsa ke Pliang
peserta dart s.M. Bandar Barn Eangi) \¾
L..~ Jean~HeririD~£½~ ~witzer>?1YL.:As~?.

~ puluh rg ~dang dalant-peflarar

'S k~rtemuMahamj~Napb1eonrnuntukberfliaga, ~

tidak sengajatibadi tempatkejadianpada;takb'ir-fli~-~;~

Ran'ai orang lain yang seusia ~ latar

belakang yang sama akanterus berpatahbaiikda~berpntds -, nsa, tetapi Dunant memakij dirinya beijalan dt antara,~ ten tern - yang mati. tt'i'.ubti&:manusia dan kuda in enutupt,~jiiedarl

-.perang," ingati~ya7kenm;dian~:~"Mayat bergelimpangari di jalan. di dalam ~ dan di padang; jalan jalan rnenuju Soiferino bemi-betul- dipenuhi kemaflan....' sesetengati askar yang terbann~~g mati mempunyai air muka yang tenang, meteka mi terbunuh serta-merta. NAmwl~ demikian, ranlai yan~~~g yacat kerana rnenanggung seksa sebelum niati. ariggota mereka menjadi kejang, tubuh mereka berbelak dengan kesan yang datisyat, tangan mereka mencengkam tanab, mata mereka merenting liar...."

Namun demikian. penderitaan mereka yang cedera yang amat rnenggores perasaan Dunarit: 'Dengan rnuk~a yano~ hitam otch serarigga yang rnenghunrng luka mereka, mereka nierenung ke sekitar mereka, dengan mata terbeliak dan tidak berday~...AdaseorangleIakirnalang,mUkanyacederatenlk.

dengan tulang rahangnya patah dan Iidahnya~yang bengkak tejulur keluar dan mulutnya. Saya basalikan bibjrnva dan Iidahnyayangtelahmenjadikeras inengambil secekaickain tiras dan mencelupkannya ke dalam baldi air yang dibawa oleh mereka yang di belakang saya, dan memernh air daripada sepan y~g seadanya tadi ke dalarn bukaan yang cacat...


-ir

14
Henry Dunanr ke !taii hersa
ma Napoleon unruk rneravu tetitang konsesi perniagaan nya. Temp pendenraan yang yang diliharnya menye bahkannya mengetepikan soal perniagaannya dan Se baliknya herjuang bag pi hak herihu-rtbu yang cedera.

LAPORtN TAflU\'i~AN TUGAS AWA~M PASUKAiN BA~~~TUAN

S~KARELA PBSMM CHAPTER HULU LANGAT

BAGI TAHUN 1997PBS PESMM CHL telah bemesyuarat sebanyak 3 'wj bagi tahun 1997. Melalui mesyuarat in PBS telah menyusun sernula pendaftaran beberapa Detachment seperi bedkut:

Detachment Kalang (SLVAO) 19
Detachment Bangi (SLVAD) 80
Detachment Ampang (SL VAr)) 93
Detachment SONY TV (SLVAD)92
Detachment SONY video (SLVAD) Si
Detachment PORIM (SLVAD)94
Detachment IKBN (SL VAD) 78
Detachment Sunga Jelok. (Dalam proses)

Se~ain itu PBS telah menjalankan banyak tugas swam yang melibatkan ahIl-ahi dad semua Detachment yang altif. Serikut adalah keterangan mengenal tugas awam 1997


F.


w
L
Ar*nn,
~ Jun. Marlboro Challenge Sg. Chongkak, H. Langat Marlboro
__________ (20 ahli) ____________
25-27 Jun. BONIA Family Day Sales BONIA
___________ Stadium Badminton Cheras. (5 ahli) _____________
26 Julai Had Suakn dan Keluarga Hosiden Electronics HESB
_________ S.S._MPI_Sang_(5 ahl) ___________
10 Ogos Had Keluarga Proton Mines.
__________ Mines Wonderland_(10_ah) ____________
15 Ogos Had Sukan IBM (M) IBM
__________ Pusat Latiham_Petronas_(3_ahIl) _____________
090$ Kern Mukkhayyam, Sg. Chongkak, H. Langat ABIM
__________ (15 ahi) ____________
30 Ogos Laden Merdeka 1997 D.H. Langat C2 ahi) UMNO H.L.
t
B Sept. Hart Merdeka D.H. Langat.
16 Sept. Latihan Kebakaran dan mengesongkan bangunan
SONY TV Bang (2 ahli)
27-28 Sept. Tuga§ Awam Kompleks Paragon Ampanq. (3 ahli)
MDHL SONY
Syict. Desa P.
i7-i8 Old. Sukan Pe?sahabatan BSN BSN KL
Pusat Latihan BSN Sang (5 ahli)
{


(S

I

j
3

1-2 Nov. Hart Sulan Hong Leong Finance Bhd. HLFB
UKM Banqi (4 ahii)
iS Nov.


29 Nov.
4 Children's cottage Annual Concert and Cert. Childrens
Giving Cottage
K. Darul Ehsan (3 ahli)
Han Keluarga Chung Hwa Picture Tube Mines
Mines Wondenl~and (10 ahli)


¼;
30 Nov. Pertandingan Bola Sepak Arab Malaysia AMMB
Komples_Maybank_Bangi ____________
L
20 Dis. Had Jogathon Hitachi Electronics Sang HITACHI
21 Dis. Perasmian Emvitle Golf Resort Bhd. EGRB
31 Dis. - Juatan PUSPANITA dan BONIA BONIA
L 4 Jan. PUSPANUTA K.L. (5 ahIl)
IG
t