Make your own free website on Tripod.com
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

CHAPTER HULU LANGATPERKARA KERTASKELIAI

TAJUK - PENTADGIRAN & PENGURUSAN UNIT BELA"

PEMBENTANG ENCIK R.S~MQGANAN (PEGAWAS PENJAGA BELIA) P.S.s.M.M CHAPTER HULU LANGATUNIT SEL~ PBSMM


UNIT BELIA PBSMM IALAH PASUKAN BERUNIFORM PERSATUAN BULAN SARIT MERAH
MALAYSIA' YANG TERDAPAT DI sEKoLAH~EKOLAH MENENGAH. IANVA BOLEH DITUSUHKAN DI
SESEBUAH SEKOLAH MENENCAH SEKIRANYA MEMPUNYAI KEAHLIAN MINIMUM SERAMAI 12
ORANG AHLI


TUJUAN UrAMA PENUBUHAN UNIT BELIA PBSMM ADALAH UNThK MEMBERIKAN PENGETAHUAN,
KEMAHIRAN SERTA LATIHAN Ol DALAM RIDANG PERTOLONGAN CEMAS. DENGAN IN AHLI-AHLI
UNIT BELIA PESMM TERSEBUT AKAN DAPAT MEMBANTU MENJAGA KLINIK ATAU BILIK SAKIT DI
SEKOLAH - MEREKA JUGA AKAN TURUT MENERIMA PELEAGA LA~HAN LAIN SEPERTI


· KURSUS SEORANO AHLI PERTOLONGAN CEMAS DI SETIAP RUMAH

· PENDIDIKAN PALANG ~ BULAN SABIT MERAH

* PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS

* RAWATANRUMAHASAS

* KURSUS KEPIMPINAN

* PENTADBIRAN & PENGURUSAN UNIT BELIA

· KAWAD '(AK I DISIPLIN & PAKAIAN SERAGAM

· LATIHAN BENCANA ALAM


DENGAN MEMPUNYAI LATHAN-LATIHAN YANG SEDEMI$AAN RUPA MEREKA RERUPAYA UNTUk'
TURUT MEMBANTU DI DALAM USAHA PIHAK PERSATUAN BULAN SART MERAH MALAYSIA
MENJALANKAN PELBAGA AKTIVm DI PERtNGKAT CHAPTER DAN JUGA CAWANGAN.
PEMIMPIN UNIT SELIA PBSMM


GURU PENASIHAT YANG BERTANGGUNGJAWAS PENUH KE AlAS SEBUAH UNIT BELA PBSMM

DI KENALI SEBAGA PEGAWAI BELIA SEKIRANYA SESEBUAH UNT RELIA MEMPUNYAI ~BIH
DARIPADA SEORANG GURU PENASIHAT. SALAH SECIRANG DARIPACA MEREKA AKAN Dl LANTK
MENJADI PEGAWA BELIA DAN GURU PENASIHAT YANG LAiN AKAN DI LA~K SEBAGAI
PENOLONG PEGAWAI BELiA.PENUSUHAN SESEBUAH UNIT BELIA


SESEBUAH SEKOLAH MENENGAH Iris BOLEH MENUEUHKAN SERTA MENDAFTARKAN UNIT BELIA
PBSMM SEKIRANYA MEMPUNYAJ KEAHUAN SEKURANG-KURANGNYA 12 ORANG AHLI. SETIAP
ORANG AHLI PERLU MENGISIKAN BORANG KEAHLIAN PBSMM IAITU (BORANO NO.4).


SETELAH MEMPERCLEHI SURAT SOKONGAN DAN KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA
PtHAK PENGETUA SEKOLAH DAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH. GURU PENASIHAT PBSMM
BAG "UNIT BELIA" rru RERLU MENOHUBUNG SErAUSAHAKEHORMAT RBSMM CHAPTER YANG
BERKENAAN.


SATLI SENARAL NAMA PEGAWAI DAN AHLI YANG LENGICAP PERLU DISERTAKAN BERSAMA
DENGAN SURAT PERMOHONAN KEPADA SErAUSAHA KEHORMAT PBSMM CHAPTER UNThK
ThJUAN PENDAFTARAN UNIT RELIA.


SIITTIAP PERMOHONAN UNTUK MENOAFTARKAN SEBUAH UNIT BELIA YANG RARU PERLU DIRUAT
DENGAN MENGISIKAN BORANO PENDAFTARAN UNIT BELINLINK AIrU (BORANG NO.5) BORANG
YANG TELAH DILENOKAPICAN NI f'ERLULAH DIMAJUKANA(EPADA PIHAK PBSMM CHAPTER YANG
EERKENAAN. SETERUSNYA PERMOHONAN IN AKAN DIMAJUKAN KEPADA PIHAK IBU PEJABAT
KERANGSAAN MELALUI PBSMM CAWANGAN.


SESEBUAH UNIT BELIA YANG TELAH DIDAFTARKAN AKAN MEMPEROLEHI SIJIL PENDAFTARM~
YANG DIKELUARKAN O~H EU PEJABAT KEBANGSAAN SIJIL NI HANYA AKAN DIKELUARKAN
SEIKALI SAHAJA DAN SETJAP UNIT BELtA Iris AKAN DIBERIKAN NO PENDAFTARAN YANG BERKOC
SEPERTI BERIKUT SL(Y)Xxx
SL = NEGERISELANGOR
(Y) - YOUTH~BEUA
xxx = NO SIRE PENDAFTARAN2