Make your own free website on Tripod.com
TUGAS PEGAWAI BELIA


GURU PENASIHAT § PEGAWAI SELIA ADALAH BERTANOGUNOJAWAS Dt DALAM MEMAstKAN
TAHAP flISIP~IN UNIT YANG TINGO KEMANTAPAN LAIJHAN PAKAIAN SERAGAM REKOD
PENTAOEIRAN SERTA REKOD KEWANGAN YANG SENTiASA Di KEMASKINi -

PEGAWA BELIA JUGA PERLU MEMASTKAN IKESEMUA AHLI MENERIMA ARAHAN YANG SEPATUThYA DI DALAM MENJALANKAN KEWAJIPAN I TUGAS MEREKA.

PEGAWAI RELIA PERLU MEMPUNYAI HUBUNGAN SERTA KERJASAMA YANG ERAT DENGAN
PIHAK PBSMM CHAPTER. DENGAN CARA IN LATHAN DAN KURSUS DAPAT DIJALANKAN DI UNIT
RELIA DENGAN LEBIH KERAP TANPA SEBARANG MASALAH. AHLl~HL[ BELIA JUGA AKAN
MEMPEROLEHI FAEDAH YANG SERTERUSAN SEI(RANYA MEREKA DIDEDAHKAN DENGAN
PELEAGA LATIHAN SERTA KURSUS DI DALAM PRSMM -
SYARAT UNTUK MENJADI PEGAWAI BELEA


GURU~URU SEKOLAH MENENGAH YANG AKAN I TELAH DILANTIK MENJADI GURU PENASIHAT
ATAU PEGAWA RELIA. WALAUFUN MEREKA TIDAK MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN YANG
SEPATUTNYA. RELIAU PERLULAH MENGAMBIL INISIATF UNTUK MEMPEROLEHI KELAYAKAN IN!
SELEPAS MENJAOI PEGAWA RELIA.


* BERUMUR TICAK KURANO 20 TAHUN


* MEMPUNYAI SIJIL MEHADIRAN KURSUS KEPtMPINAN UNIT DELIA PDSMM"

* SUIL KEHAIDIRAN KURSUS PENTADBIRAN & PENGURUSAN UNIT BELIA PBSMM

* MEMPUNYAR SIJIL-SIJIL PBSMM PERINOKAT

- ASAS PERTENOAHAN & LANJUTAN
TUGAS PENOLONG PEGAWAI DELIA


TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT YANG KEDUA § PENOWNG PEGAWA BELIA PULA IALAH
MENERIMA ARAHAN DARIPADA PEGAWAL BELA UNTIJK MEMBANTU 0 DALAM URUSAN
PENTADEIRAN UNrr BELIA SEKIRANYA PEGAWA BELIA TOAK HADIR UNTLK AKflVrn UNIT
RELJA MAKA PENCLONG PEGAWA BEtA AKAN RERrNOAK SERAGAI PEMANGKU PEGAWA
BELIA DAN SRERUSNYA AKAN MENJALANKAN ThGAS YANG SERKENAAN

SYARAT UNTUK MENJADI PENOLONG PEGAWAI BELIA


GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH YANG DILANTIK MENJADI GURU PENASIHAT-2 Q PENCLONG
PEGAWAI BELA WALAUPUN MEREKA TIDAK MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN - PENOLONG
PEGAWAI RELIA SEHARUSNYA MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MEMASnIKAN BELIAU
MEMPEROLEHI KELAYAKAN IN SELEPAS MENJADI PENOLONG PEGAWA? BELIA.


* SERUMUR TIDAK KURANG 20 TAHUN

* MEMPUNYAI SIJIL KEHADIRAN" KURSUS KEPIMPINAN~'

* skilL KEHADIRAN KURSUS PENTADIBIRAN & PENGURUMN~

* MEMPUNYAI SkilL PERTOLONGAN CEMAS PERTIENGAHAN
V NVflivS NVflffS dAvis) lnlflNvd
~nlNn flvflH nNYxWl~g UviVi NVDN~C] HIifld invo -A.

N~S)1HS VrIVIn VflIS)1 )1fllNfl NMO~d3 = 3 4 IVMVD~ )1fliNfl did = X
- VION

A

ONflIO p = (~y~j3~~>1)
A NEAs)(esvn1~)1oNo~oN~d


oNfllO r =
A
(NYrbive) A NSAS>1~S Vfli~)9
A


(Nvrwvs ddvls)
A
A N3ASX~SWIv1flVfl1S>1
A
a


(did ~ IvMvo3d) xx VI~S9 IYMYDId ONO~ON~d
(did C IvMvo~d) xxx YI~Es IYMVO3d


v',~s 1INfl~~W~vn63s NVNI6~V1NSd

JAWATAN KUASA UNIT SELIA

SErAP UNIT BELIA PRSMM PERLU MEMPUNYAI SEBUAH JAWATAN KUASA UNIT BELIA UNTUK
MEMASTKAN AKtVITI UNIT BERJALAN DENGAN WRATUR DAN LANCAR SETlAP JAWATAN
KUASA UNIT BELJA PBSMM PERLU MEMPUNYAi SENARA AJK SEPERTI BERIKUT:SENARAL AHLI JAWATAN KUASA PSSMM SEIKOLAH

PENAUNG UNIT DELIA PENGETUA SEKOLAH
PEGAWA DELIA GURU PENASIHAT
PEN.PEGAWAI DELIA GURU PENIASIHAT (KE-2)


01) PENGERUSI

02) NAID PENGERUSI I

03) NAIS FENGERUSI II

04) SETIAUSAHA

05) PENOLONG SETIAUSAHA

06) BENDAHARI

on PENOLONG BENDAHARI

OS) S ORANG AHII JAWATAN KUASA


NOTA PENTING


PENGERUSI SECARA AUTOMATIK AKAN MENJADI KETUA UTAMA SEIKSYEN

MAINAKALA JAWATAN 2 ORANG KErUA SEKSYEN AKAN DILANTIK DI ATAS BUD BICARA REGAWAS BELIA DI ANTARA NAID PENGERUSI SETIAUSAHA DAN JUGA DENOAHARI.

BEGITU JUGA MG JAWATAN 4 ORANG PENOLONG KETUA SEKSYEN (PKS), PEGAWAI SELIA
BOLEM MELANTIK MEREKA YANG TERDIRI DARIPADA NAIB PENGERUSI SETIALISAHA DAN
LAIN-LAIN AJIK.
MESYUARAT AGUNG UNIT BELIA

MESYUARAT AGUNG PERLU DiADAKAN SETIAP TAHUN DENGAN DIPENGERUSIKAN CLEH

PEGAWA BELIA MESYUARAT IN MESTI DIADAKAN PADA AWAL TAHUN YAKNI SEBELUM

PERTENGAHAN BULAN MAC -

DI DALAM MESYUARAT AGUNG NI, SErIAUSAHA DAN BENOAHARI UNIT BELIA PERLU
MEMBENTANGIKAN LAPORAN AKTIVITI UNIT SERTA LAPORAN KEWANGAN SAGE TAHUN YANG
TELAH SERAKHIR.

SETIAP LAPORAN MESYUARAT AGUNG UNIT SELIA, PERLU DI HANTAN KEPADA PBSMM
CHAPTER (2 SALINAN). IAITU SATU KEPADA SETIAUSAHA KEHORIWAT DAN SATU LAGI KEPADA
PEGAWAI PENJAGA SELIA.
MESYUARAT JAWATANKUASA

MESYUARAT JAWATANKUASA UNIT BELIA PBSMM PERLU DIADAKAN SEKURANG- KURANGNYA
SEBULAN SEKALi. SEtAP MESYUARAT PERLU MEMPUNYAI AGENDA DAN SEnAUSAHA PERLU
MENGAMBIL MINIT MESYUARAT.

MESYUARAT NI AKAN DIPENGERUSIKAN OLEH PENGERUSI UNIT BELIA GURU PENASIHAT
AKAN HADIR SEBAGAI PIENASIHAT DAN BOLEH MEMEERIKAN PENDAPAT SERTA PANDANGAN
SEKIRANYA DIPERLUKAN -

MANAKALA BENOAHARI PERLU MEMBENTANOKAN LAPORAN KEWANGAN UNIT PADA SEtAP KALI MESYUARAT AJK DIADAKAN -PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA

SEnAP PERLANTKAN AHLI JAWATANKUASA UNIT BELIA PBSMM PERLU DILAKUKAN SEMASA
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN. AHLI JAWATANKUASA UNIT SELIA IN ADALAH DI LAN~K CLEH
PEGAWAI BELIA BERDASARKAN KEPADA KELAYAKAN SERTA DAN SIFAT KEPIMPINAN
SEORANG AHLI 0 DALAM UNIT RELIA PBSMM TERSEBUT -

PEMILIHAN Ni PERLU DILAKUKAN DENGAN RASA PENUH TANGGUNGJAWAB BUKANNYA
BERDASARKAN PILIH KASIH ATAUPUN POPULARvfl SESEORANG AHLI. PERLANTIKAN IN ADALAH
UNTUK SATU (1) TAHUN EERKUATKUASA DARIPADA TARIKH PERLANTIKAN SEHINGGA TARIKH
MESYUARAT AGUNG YANG AKAN DATANG PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA YANG
BERTANGGUNGJAWAB , BERDISIPL;N ,EERv\nBAWA DAN AICTIF SEBENRNYA MENCERMINKAN
KEPIMPINAN SEORANG PEGAWA BELIA YANG BAlK DAN CEKAP

7
PERLUCUTAN JAWATAN A-J.K

PEGAWA BELIA MEMPUNYAI KUASA UNTUK MEMBERIKAN TEGURAN USAN DAN SURAT

AMARAN KEPADA AJK DAN JUGA AHLI-AHLI BELA DI DALAM UNIT BELIA TERSEBUT.

SEK[RANYA SESEBUAH UNa BELA PBSMM Tm MEMPUNYAi MASALAH DALAMAN YANG
BERPANJANGAN SEHINGGA MENJEJASKAN HUBUNGAN PARA A.J.K DAN AHLI PESMM YANG
LAIN PEGAWA BELIA MEMPUNYAI KUASA UNTUK MELUCUTKAN JAWATAN A.J~K YANG
BERMASALAH DAN MELANTIK AJK EARU DI DALAM SATU MESYUARAT AUK YANG KHAS

TUGAS SEORANG PENGERUSI S KEThA UTAMA SEKSYEN

SECRANG PENGERUSI UNFY BELA SECARA AUTOMATK MENJADI KEThA UTAMA SEKSYEN UNIT
BELIA TERSEBUT SEBAGA SEORANG KE~A UNIT BELIA BELIAU PERLU MEMPUNYAI SIFAT
KEPIMPtNAN SERTA DISIPLIN YANG YlNGGI . iN! AKAN MENJADI SATh TELADAN YANG BAlK
KEPADA AHLI-AHLI BELIA YANG LAIN.

PENGERUSI ~ KERIA UTAMA SEKSYEN MERUPAKAN SALAH SEORANG YANG AKAN
MENURUNKAN TANOA TANGAN UNTUK MENGESAHKAN MIN~ MESYUARAT LAPORAN AKTIVITI
DAN JUGA LAPORAN KEWANGAN UNIT RELIA Im

PENGERUSI § KERJA UTAMA SEKSYEN MEMAINKAN PERANAN PENTNG DI DALAM MENARIK
MINAT SEnAP AHLI UNTUK TERLISAT SECARA AKflF DALAM PBSMM SELAIN
MEMPENGERUSIKAN MESYUARAT PENGERUSI ~ KETUA LITAMA SEKSYEN JUGA PERW
MEMASTiKAN PERHUBUNGAN BAiK DENGAN PEGAWAI BELA, AJK DAN SEMUA AHLI -

PERANCANGAN SERTA PERLAKSANAAN AKYIVITI TAHUNAN UNIT BEL~A ADALAH MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB UTAMA PENGERUSI § KETLIA UTAMA SEKSYEN.

SEORANG PENGERUSI 0 KETUA UTAMA SEKSYEN PERLULAH MEMASTIKAN SAHAWA BELIAU MENJALANKAN TANGGUNGJAWABNYA BERDASARKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP PBSMM.

S
SYARAT UNTUK MENJADI KETUA UTAMA SEKSYEN

SEORANG AHLI BELIA PBSMRA YANG AKAN DI LAN~K MENJADI KETIJA UTAMA SEKSYEN

SEBUAH UN~ BELIA PERLULAH MEMPUNYAI KELAVAKAN SEPERTI YANG DINYATAKAN DI

BAWAH:


* BERUMUR TIDAK KURANG 15 TAHUN


* MEMPUNYAI SkilL ASAS PBSMM

- SUIL PENDIDIKAN PALANG~ULAN SASIT MERAH

- SkilL PERTOLONGAN CEMAS ASAS

- SkilL PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS

- SUIL RAWATAN RUMAH ASAS


* TELAFI MENJADI ANLI PBSMM YANG AKTIF SELAMA 2 TAHUN
TUGAS SEORANG SETIAUSAHA

SEORANG SETIAUSAHA ADALAH MERUPAKAN NADi PENGOERAK BAGI SETIAP UNIT BELIA
BEUAU BERTANOGUNOJAWAB PENUH UNTUK MENYIMPAN SEGALA REKOD PERISAOI AHLI UNIT
BELA lATh NAMA, NO. KAD PENGENALAN ALAMAT SERTA NO~TELEFON -

ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB UTAMA SErAUSAHA UNTUK MEMASTIKAN --BORANG
PENDAFTARAN TAHUNAN UNIT BELIA TERSEBUT Dl HANTAR KIEPAOA PBSMM CHAPTER
SEBELUM TARIKH TUTUP.

MENYEDIAKAN AGENDA UNTUK SETIAP MESYUARAT AGUNG & MESYUARAT AJK. BELIAU JUGA
PER~U MENGAMBl~ MINIT MESYUARAT. PEMEENTANGAN LAPORAN AKflVIT PERLU DI BUAT
OLEH SETIAUSAHA PADA SETIAP KALI MESYUARAT.

MEMASTIKAN AKTVIT SERTA PERKARA YANG DIEINCANGKAN SEMASA MESYUARAT ITh DI BUAT FOLLOW UP' DAN MEMASTIKAN SEMUA AJK MENJALANKAN TANGOUNOJAWAB MEREKA SERTA MEMBERIKAN LAPORAN DAN MAKLUM BALAS YANG DIPERLUKAN DI DALAM PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN

SEnAUSAHA JUGA PERLU MENYIMPAN SEMUA SURAT - MENYURAT SERTA LAPORAN AITIVITI
DENGAN SEBAIK MUNOKIN. INI ADALAH PENILAIAN TERHADAP SESEBUAH UNIT BELIA ITU HANYA
DAPAT DILAKUKAN. SEKIRANYA REKOD-REKOD PENTAOBIRAN DI SIMPAN DENGAN BAiK DAN
MEMPUNYAI LAPORAN YANG LENGKAP.

9
TUGAS SEORANG SENDAHARi

SEORANG BENDAHARI MEMPUNYAL PERANAN UNTUK MEMASTIKAN SETIAP AHLII UNIT BEUA TU
MEMBUAT BAYARAN BULANAN ATAUPUN YURAN TAHUNAN MEREKA KEPADA UNIT BELIA

(SEKIRANYA ADA).

MEMASTiKAN PERBELANJAAN YANG DI BUAT OLEH UNIT BELIA ITh ~DAK MELEBIHI
PENDAPATAN YANG Dt TERIMA SEMUA REKOD PENOAPATAN YANG DITERtMA DAN
PERBELANJAAN UNIT BELIA ITh PERLU DI BUAT DENGAN LENGKAP YAKNI IMEMPUNYAI BUKU
AKAUN TUNA REST DAN LAIN-LAIN BUKS PERBELANJAAN.(
SErAP PEMRERJLAN YANG DILAKUKAN DI DALAM BUKU LEJER PERLU DISAHKAN CLEH PENGERUSI DAN JUGA PEGAWA BELIA.
PEMBUKAAN AKAUN BANK DI ATAS NAMA UNIT BELIA PRSMM Im BCLEH DILAKUKAN DENGAN KEBENARAN PENGETIJA SEKOLAH . C PEMBUKAAN AKAUN IN TIDAK DIWAJIBIKAN)
C
MEMEENTANGIKAN LAPORAN KEWANGAN PADA SEnAP KALI MESYUARAT JAWATANKUASA
DIADAKAN . AKHIR SEKALI BENDAHARI PERLU MENYERAHKAN SEMULA SEMUA BAR WANG
MILtK UNTT RELIA flu KEPADA PEGAWAI BELIA SEBELUM MENINGOALKAN SEKOLAH ATAUPUN
SEBELUM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN.

SYARAT MENJADI KETUA SEKSYEN

SEORANG AHLI BELIA PBSMM YANG AKAN DI LA1{!1K MENJADI KETUA SEKSYEN SEBUAH UNVt BIELtA PERLU MEMPUNYAI KELAVAKAN SEPERTI BERIKUT:


* BERUMUR TIDAK KURANG 14 TAHUN

* MEMPUNYAR SIJIL PENDIDIKAN PALANGIBULAN SASIT MERAH

' MEMPUNYAI Skill PERTOLONGAN CEMAS ASAS

* TELAH MENJADI AFILI RBSMM YANG AKflF SELAMA i TAHUN

I0