Make your own free website on Tripod.com
C

PERSATUAN BULAN SABIT MERMI MALAYSIA

~ALAYSJAN RED CRESCENT SOCIETY)

CHAPTER HULU LANGAT

NO.27, T[?'[GKAT I,AKEDMARA, 43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EJISAN.

PENAUNG DAERAH Y. M. Datot Un£kn Alid. kard Bin Deto' SIiamstiddin,DPMS, SMSJSM, PJK. Orang Kaya To' Engku Maha flUaya (Orang Besar Daerab HuIu Langat)
Rulukan Kanti: flil.( 293 dlm.PBSMMIHLI12/1. Tariklt: 29 hb.Oktober, 1998.


Pengetna,

Sekolak Menengak Engku Hussain,

43500 - Semenrilt.

(UP: Guru Penasihat PBSMM~.
Lw

Dengan segala honnatnya merujuk kepada perkara tersebut dan perbualan antara tuan

dengan saya pada tempuhari berikut liii adalati rancangan bagi kursus yang dipohon oleh tuan. Sila rujuk kepada lampiran untuk program kursus.


2.Sila sediakan satu sellarai Iwgkap peserta bagi kursus ini SEBELUM program latihan

dirnulakan.Kedatangan kursus peril) diambil oleh urusetia kursus. Bilangan pesera bagi setiap Kumpulan adalah tidak kurang 15 orang atau mdebebi 30 orang: Semua pesetta mesti berada dalam keadaan SIHAT. Peserta mesti menghadiri SEMIJA syarahan.


3. Pesera hanya bold' menduduk, peperiksaan bagi Sijil Kelulusan PBSMM dengan kehadiran

wajib bagi semna syarahan yang akan diadakan dan melulus peperiksaan yang ditetapkan sahaja4 Sila sodialan bilek yang sesuai Untuk syaratan dan latihan ~ ml termasuk alat Par'~g d~gar seperti TV, Video, OFIP, White Board, dan peralatan tulisan


5 Nata Alat tulis, makanan dan rninurnan uttuk pesera perIu disediakan oldi peiganjur kursus.


6 Mwyediakan Jnrulatih adalab tanggungjawab PDSMM Cahang Daerali Hum Langat dan Perneriksa PDSMM disediakan old, pihak PDSMM Cawangan Selangor D.E.


7. BIODATA JURULAThI PBSMM CHAPTER HIJLU LANGAT ( DALAM KURSUS IN'):


1 EN K SIJBRAMANrA~ PJK

- [NSPEKTOR KESIHATAN ( 19s3). - JURULATh:! KANAN PBSMM.
- KAUNSELOR PBS~~VIPK. - MK.JK~UUE~BSMMAPK
- ARLI JK PANEL SURULATIFI NEGERI. - SETAUSAHA KHT~CABANG DAERAFI H.LANGAT.

- PENGERUSI JKIKEBAMKAN DAN KESIFIATAN NEGERI SELANGOR D~E

- SETAUSAHA Kfrr. JK LATIHAN CAWANOAN SELANGOR D~E

MEMBER OF THE INThRNATIONAL FEDERATION OF THE RED CROSS ANn RED CRESCENT MOVEMENT)

Imat unt u.n. p-a sekolda n-es- a- n--an, 1)8W - Senwayth, Dmnh 'liii' Lag- sSanger D.fl.
fl-ut 7,11.lflS (S&BTU).
[ SESSI TAJUK MASA/PENSYARMI


1.
2.
Sejarali awal Henry Ounant -
Pengasas PBSMM I ?M
Perbincangan I Sesi Sod Jawab
Video PBSMM

Prinsip Asas PBSMM 1PM
Perbincangan~ Scsi Soal Jawab
Video PB SMM
3, Konvensyen Geneva Protokot Tambahan dan, Simbol PM/HSM Perbincangan I Scsi Soal Jawab

4. Pergerakan Antarabangsa

(ICRC I IFRC)

Perbincangani Scsi Soal lawab


5, Persatuan Kebangsaan
(PBSMM)dan
Belia~~dw Pergerakan BSMIPM
Pnbincan8anI Scsi Sod Jawab
8.00- 9.oopagi
(1 Jam)
K. Subranuwiam, PJK
JunilatihKanar#B SMM

9.00-10.00 pagi.
(1 Jam)
K.Subramaniam, PJK
Jumlatih Kanan PB SMM

10.30-11.30 pagi.
(1 Jam)
K~Subrarnaniain, PIK
Jurutatih Kanan PB SMM

11.30- 12.3optg.
(11am)
K
Subramaniam, PJK
Jurtdatih Kanan PBSMM

2.00-3.00 ptg.
(~jam)

K Subranianiam, FIR
Jurulatih Kanan PBSMM

6. Pepenksaan Teori 3.00-4.00 ptg.
(I Jam)
Pemeriha PB SMM
Cawangan Selangor D.E.
SELAMAT MARY JAVA'